Spider Web Shop

Reklamacije - Spider Web Shop

 

SAOBRAZNOST - REKLAMACIJA

 

Kompanija DEMARK DOO BEOGRAD je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, a i odgovorna je za nesaobraznost robe po ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja I isporuke, snosi DEMARK DOO BEOGRAD. Proizvodi koji su u ponudi na www.spiderwebshop.rs su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. Trudimo se da svaki proizvod uspešno bude trasportovan do vas kao i da zadavolji vaša očekivanja i potrebe. Svi proizvodi se skladište i transportuju do vas u skladu sa preporukama i propisima proizvodjača.

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA REKLAMACIJU 

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, na sledeće načine: usmeno, telefonskim putem, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu fiskalnog računa ili drugog dokaza o kupovini na uvid.
Potrošač ima pravo da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine.
Da bi se ostvarilo pravo na saobraznost neophodno je, pri predaji robe Prodavcu na servis, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju fiskalnog računa kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac (obrazac za reklamaciju) koji možete preuzeti ovde. Prodavac se obavezuje da Kupcu obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak obrazca zadržava Prodavac, a drugi Kupac prilikom predaje proizvoda na servis. Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda obrazac odgovornom licu u objektu. U suprotnom, Kupac neće moći da preuzme robu sa servisa. Zamena delova pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka, osim ukoliko u cenovniku ili posebnom sertifikatu koji se dobije nije drugačije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni artikl naznačeno da se u slučaju reklamacije menja 1 za 1 u roku odgovornosti za nesaobraznost).

Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju je 8 dana.
Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana).
Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:

1)dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču

2)dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

MESTO PRIJEMA REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, robu možete poslati kuriskom službom AKS Express o trošku prodavca ili doneti lično na mesto za prijem reklamacije.

Adresa za prijem reklamacija: DEMARK MAGACIN - Mala Pruga 4, Naselje Zemun Polje, Beograd 11080

 

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. DEMARK DOO BEOGRAD će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.